Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu chusciochy.store

 

 1.         Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego7;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem chusciochy.store, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy firmą Grzegorz Ciuruś "Two"  a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (umowa na odległość) i na zasadach określonych w Regulaminie;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

 1.         Postanowienia ogólne

2.1.Właścicielem sklepu internetowego chusciochy.store jest firma:
Grzegorz Ciuruś "Two"
Strumiany 97, 32-002
NIP 6831941524
REGON: 380946783
e-mail: chusciochy@chusciochy.store

2.2  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1.      a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2.      b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3.      c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;
 4.      d) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu chusciochy.store.  

2.7. Grzegorz Ciuruś "Two" porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.  

 III.        Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Celem dokonania Rejestracji Klient powinien wyrazić akceptację wobec treści  Regulaminu. Z momentem rejestracji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zawarta zostaje nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną - usługi prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie, Klient  uzyskuje dostęp do Konta Klienta, z możliwością wprowadzania modyfikacji do danych Przed stawionych  w procesie rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.4. Grzegorz Ciuruś "Two" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1.     a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 2.     b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3.     c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Grzegorz Ciuruś "Two" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami  
         korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Grzegorz Ciuruś "Two".

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Grzegorz Ciuruś "Two".

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1.      a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
          prawa osób trzecich, 
 2.      b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
       c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3.      d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Grzegorz Ciuruś "Two",
 4.      e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5.      f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

 1.         Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Zamówienia można składać za pomocą strony www znajdującej się pod adresem chuściochy.store oraz mailowo pisząc na adres: chusciochy@chusciochy.store

4.3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza i prawidłowe podanie danych osobowych. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1.     a)  przedmiotu zamówienia;
 2.     b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3.     c)  wybranej metody płatności,
 4.     d)  wybranego sposobu dostawy,
 5.     e)  szacunkowego czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem. Równocześnie klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grzegorz Ciuruś "Two", w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ..." zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie Grzegorz Ciuruś "Two" o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4.7.

4.9.  Z chwilą przyjęcia oferty przez Grzegorz Ciuruś "Two" następuje zawarcie umowy sprzedaży między Grzegorz Ciuruś "Two" a Klientem.

4.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu chusciochy.store  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

 1.  Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) z zastrzeżeniem pkt 6.2. 

5.2. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena (błąd obsługi sklepu bądź błąd serwera) kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

    a)  przelewem na numer konta bankowego: w walucie PLN: 62 1140 2004 0000 3302 3943 0699

Płatność winna nastąpić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpłynięcia opłaty na w.w. nr konta.

    b)  płatnością w systemie dotpay i paypal. Klient realizuje płatność niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia;

    c) kartą płatniczą/kredytową (VISA / MASTERCARD) w systemie eservice i dotpay, przy czym obciążenie karty następuje w momencie dokonania płatności. 

    d) gotówką, podczas odbioru przesyłki osobiście w siedzibie firmy (po wcześniejszym ustaleniu terminu, jednak nie wcześniej niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia)

 

 1.         Dostawa

6.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie ze wskazaniem Klienta spośród dostępnych form:  firmą kurierską DPD lub In Post, oraz usługą InPost Paczkomaty, zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem:http://chusciochy.store/pl/i/Koszt-dostawy/3

6.3 Termin przekazania Zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 7 dni robocze, liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może przedłużyć się do 14 dni- klient zostaje wówczas poinformowany o możliwym opóźnieniu realizacji zamówienia drogą mailową.

 VII.        Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta będącego Konsumentem osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu należy  wpisać imię i  nazwisko Klienta będącego Konsumentem, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail Klienta będącego Konsumentem.

7.3. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem chusciochy.store oraz w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7.4. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest w zakładce "Reklamacje i zwroty" pod adresem:

http://chusciochy.store/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/4

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep internetowy zwraca  otrzymane od Konsumenta płatności za zakupiony towar (lub ich część w przypadku zwrotu części Zamówienia). Zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności następuje w terminie  do 14 dni od momentu poinformowania Sklepu internetowego o odstąpieniu od umowy, jednak zwrot może zostasać wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, Grzegorz Ciuruś "Two" nie odbiera Towaru od Klientów będących Konsumentami i nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

7.9. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Towary na swój koszt, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, na poniższy adres:

    Grzegorz Ciuruś "Two"

Strumiany 97,

32-002 Strumiany

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów. 

 

VIII.        Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura lub potwierdzenie przelewu).
8.2 Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
8.3 Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący. W przypadku uznania reklamacji klient ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostawy (zwrot kosztu najtańszej formy dostawy z cennika).
8.4 Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór Klient otrzyma pod adresem administrator@chusciochy.store.
8.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.
8.6 Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
8.7 Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużywanie się produktu.
 • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej pielęgnacji.
 1.       Pozostałe prawa i obowiązki  

9.1. Grzegorz Ciuruś "Two" świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę:

 1.     a) prowadzenia Konta Klienta,

9.2.Usługa, o której mowa w ust. 1a), dostępna jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, o której mowa w rozdziale III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” Regulaminu.

9.3. Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz  wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

9.4. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Klienta, adres poczty elektronicznej, wysyłane są informacje w tym informacje handlowe, dotycząca w szczególności: produktów oferowanych przez Grzegorz Ciuruś "Two" oraz ewentualnych ofert promocyjnych.

9.5. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie wymaga zgłoszenia, dokonanego na adres poczty elektronicznej drugiej strony.

9.6. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Grzegorz Ciuruś "Two" żądania usunięcia Konta Klienta lub zaprzestania wysyłania Newslettera. Usunięcie Konta Klienta lub zaprzestanie wysyłania Newsletter nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Grzegorz Ciuruś "Two" stosownego żądania.

9.7. Grzegorz Ciuruś "Two" dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez poinformowanie Klienta o tym fakcie nie później niż  7 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.

9.8. Grzegorz Ciuruś "Two" ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta, jeżeli Klient narusza postanowienia Działu III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” niniejszego Regulaminu.                                                                                                                                            

 

 1.       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Grzegorz Ciuruś "Two" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Grzegorz Ciuruś "Two" o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Grzegorz Ciuruś "Two" Strumiany 97, 32-002, mailowo pod adres chusciochy@chusciochy.store lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Grzegorz Ciuruś "Two" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1.      Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grzegorz Ciuruś "Two" a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grzegorz Ciuruś "Two" a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Grzegorz Ciuruś "Two"

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 XII.     Pozostałe postanowienia

12.1. Użytkownik zakupionych w sklepie produktów ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie produktu, w szczególności za bezpieczeństwo noszonego w chuście lub nosidle dziecka. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające  z niewłaściwego korzystania z informacji zawartych w serwisie internetowym. Chusty i nosidła nie są produktem rehabilitacyjnym ani medycznym i są przeznaczone dla dzieci zdrowych i rozwijających się prawidłowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu i/lub sposobu użycia chusty, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem pediatrą, ortopedą lub fizjoterapeutą.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.  

12.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „REGULAMIN” . Treść Regulaminu , w każdej chwili, może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

12.4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Grzegorz Ciuruś "Two" na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej:  zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian

12.5. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia zmiany Regulaminu, poinformować o tym fakcie Grzegorz Ciuruś "Two", przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem otrzymania przez Grzegorz Ciuruś "Two" ww. wiadomości.

12.6. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu, podlegać będą realizacji zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

12.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

 1.       a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 2.       b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 3.       c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4.       d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
        e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl